เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


วันที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดทำโครงการประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2565


เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดทำโครงการประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้มีกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้หน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อีนดีต่อกันและพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็งเกิดความสามัคคีในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวปลวก ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวปลวก พ่อค้าและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวปลวก เข้าร่วมกิจกรรม

2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-29
2022-04-20
2022-04-11
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-29