เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม  ชื่อ + -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ +  

  ชื่อ + นางหฤษนันทน์  จันทะโข
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวสกุลตรา นุชคำ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล   
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นายยุทธนา  อินต๊ะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวนงค์นุช  ไชยศร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวจันทร์ทิพย์  โกศิยะกุล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 036-670907
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th