เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เทศบาลตำบลหัวปลวก
25/1 หมู่ 2 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
โทรศัพท์/โทรสาร  036-670907
E - MAIL : admin@huapluak.go.th
Website : http://www.huapluak.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหัวปลวก


  ชื่อ + นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 089-0834441
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 036-670907 ต่อ 103
089-1124509
  อีเมล์ +  

  ชื่อ + นางหฤษนันทน์  จันทะโข
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 036-670906 ต่อ 104
085-1701846
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวสกุลตรา นุชคำ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 036-670907 ต่อ 107
064-9749769
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล   
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 036-670907 ต่อ 109
081-9082469
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นายยุทธนา  อินต๊ะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 036-670907 ต่อ 113
097-1360695
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวนงค์นุช  ไชยศร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 036-670907 ต่อ  111
063-7969565
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th
  ชื่อ + นางสาวจันทร์ทิพย์  โกศิยะกุล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 036-670907 ต่อ 105
089-9054194
  อีเมล์ + admin@huapluak.go.th