เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลืดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

2022-07-25
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-01
2022-06-29
2022-06-27
2022-06-10
2022-06-06
2022-06-02