เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี :www.huapluak.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงวัยและผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำเดือนมิถุนายน 2565


โครงการเยี่ยมเยือนผู้สูงวัยและผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวปลวก ประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 
รายนาม 
1.นางบุญชู จันทร์สม บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 10
2.นางเงิน น้อยนันตา บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 6
3.นางบานเย็น การะพงษ์ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4
4.นางบุญนาค แช่มชุรี บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1
คณะผู้ตรวจเยี่ยม
1.นางสาวทับทิม วัดสง่า  พัฒนากรอำเภอเสาไห้
2.นายคงฤทธิ์  ศรีรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3.นางสุรัตดา ตาเสือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
คณะตรวจเยี่ยนและให้การต้อนรับ
1.นายสงวนรัฐ  เลี้ยงดี กำนันตำบลหัวปลวก
2.นายบรรจบ ภิรมยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
3.นายกัมพล ลีลาศารทูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
4.นางแสงอรุณ จับจิตต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
5.นางทองใบ ลอดเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
6.นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์  ปลัดเทศบาล
7.นางหฤษนันทน์  จันทะโข รองปลัด
8.นางสาวไปรยา  จินดานุกูล นักพัฒนาชุมชน

2023-09-27
2023-09-25
2023-09-13
2023-08-29
2023-08-09
2023-08-07
2023-08-04
2023-08-03
2023-07-26
2023-06-26