เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหัวปลวก จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหัวปลวกได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญและแนวปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างและทราบถึงการดำเนินการทางวินัยโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหัวปลวก โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  สมวัธน์  ผู้อำนวยการกลุ่ม งานกฎหมาย  ระเบียบ และเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-19
2022-09-18
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08