เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร


นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี
นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก
โทร. 089-0834441


นางภานุชญา  แจ่มจำรัส นางวิภาวรรณ  บุญเลี้ยง
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โทร.097-9653644 โทร.089-9865309


นายไสว  เพิ้งปลา นายสมบัติ  ภิรมยา
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.089-5405148 โทร.098-2730762

พนักงานเทศบาล

นางสาวโชติรส  คงสมโอษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลหัวปลวก
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 103
081-9462796

 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 104
085-1701846
     
นางสาวสกุลตรา นุชคำ   นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล  
 นายยุทธนา  อินต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 107
098-5139479
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 109
081-9082469
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 113
097-1360695
 
นางสาวศิริพร  วังสรานนท์ นางสาวจันทร์ทิพย์  โกศิยะกุล  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ  111
063-7969565
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 036-223223 ต่อ 105
089-9054194