เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสกุลตรา นุชคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
   
 นายศุภวัฒน์ วัฒนกุล
นางสาวสกุลตรา นุชคำ
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

     
 นางสาวศศิธร  คำแพง พ.จ.อ.ศรัทธา พันธ์นิยม
 นางสาวสายฝน ยอดวิชา      นางสาวอภัสนันท์ มูลสภา
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ


 
 นางสาวไปรยา จินดานุกูล  นางสาวสุนทรี  โสดานิล  นางสาวญัฐฐินันท์  เปรมสนธิภูมิ 
 นายสมบูรณ์ น้อยภูมิ
  นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถยนต์
 

 
นายแสงสว่าง แดงพงษ์  นายไพบูลย์ ไชยคำมี  นายจรัญ เพิ้งปลา  นายสวาท  พรหมจารี
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง

   
นายอภิชัย ชีวินพงษ์
นายสถิตย์  บุญคุ้ม นายวิศิษฐ์ ไผทรัตน์
 นางจันตา  จินตะบุตร
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป แม่ครัว
 

 
 นายสุพจน์ แดงสัน  นายธิติ สนธิรา นางวาสนา สุโขทัย
 
 คนงานตกแต่งสวน นักการภารโรง แม่บ้าน  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
       
 4nonymousR44Z