เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสกุลตรา นุชคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิริพร  วังสรานนท์ 
นางสาวศศิธร คำแพง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
 นางสาวศศิธร  คำแพง นางสาวสายฝน ยอดวิชา นางสาวอภัสนันท์ มูลสภา     -ว่าง-
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 นางสาวไปรยา จินดานุกูล
นางสาวสุนทรี  โสดานิล  นายสมบูรณ์ น้อยภูมิ นายสถิตย์  บุญคุ้ม
นักพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป
 

   
นายสวาท  พรหมจารี
นายจรัญ  เพิ้งปลา  นายณัฐพล  ลอดเลิศ
นายธงไชย  ไทยธรรม
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
     
นายสุพจน์  แดงสัน
นายเจษฎา  จันมาศ
 
นางสาวเกศศิณี  อุตมะสุนทร
คนงานตกแต่งสวน
นักการภารโรง

พนักงานจ้างเหมา