เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

กองคลัง

 
  นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
  นางจิตติมา  อภิรักขิตบุญญา  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
     
  นางสาวตุสิตาภรณ์  บุญนาที 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑารัตน์  ราวีศรี 
นางสาวยุวดี  พลอยบุตร์  
นางสาวณัฐสุดา  พรหมจารี
คนงาน
พนักงานจ้างเหมา
คนงาน