เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.huapluak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ


นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-670907 ต่อ 103
089-1124509
 
นางหฤษนันทน์  จันทะโข
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 036-670906 ต่อ 104
085-1701846
     
นางสาวสกุลตรา นุชคำ   นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล  
 นายยุทธนา  อินต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 036-670907 ต่อ 107
098-5139479
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 036-670907 ต่อ 109
081-9082469
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 036-670907 ต่อ 113
097-1360695
 
นางสาวนงค์นุช  ไชยศร นางสาวจันทร์ทิพย์  โกศิยะกุล  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 036-670907 ต่อ  111
063-7969565
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 036-670907 ต่อ 105
089-9054194